NOTA LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

www.festivalbarruguet.com

 

L' accés a aquesta web atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserva, des de dit accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seua última versió. Per això, us aconsellam que llegiu aquests documents, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions.

 1. TITULAR DEL WEB

Als efectes del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta web:

- Titular de la Web: AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU (d' ara endavant L'AJUNTAMENT)
- Domicili social: Plaça d'Espanya núm. 1, 07840 - Santa Eulària des Riu (Illes Balears), Espanya
- CIF P-0705400J

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les vostres peticions, qüestions o reclamacions :

- Telèfon: +34 971 33 96 69
- E-mail: cultura@santaeularia.com.

 1. CONDICIONS D'ÚS
 2. Introducció. Aquesta web ofereix informació i serveis proveïts per l'AJUNTAMENT i pot en determinats casos accedir a aquests serveis directament en línia. Accedint i utilitzant aquesta web, acordau obligar-vos a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa us recomanam que llegiu acuradament aquesta secció abans d'iniciar la vostra navegació .
 3. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de forma lícita, d'acord amb el que disposen les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l'AJUNTAMENT o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'usuari es compromet igualment a:

- No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe.
- No utilitzar les dades publicades a la web per a l'enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
- No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
- No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de l'AJUNTAMENT o de tercers.
- No provocar danys als sistemes físics i lògics de l'AJUNTAMENT, dels seus proveïdors o de terceres persones;
- No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats .
- No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'aquesta Web.

 1. Exclusió de responsabilitat. Aquesta web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’usuari, per la qual cosa, ni l'AJUNTAMENT, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la web, excloent expressament l'AJUNTAMENT, en tota la mesura prevista per la Llei, de qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.
  L'AJUNTAMENT no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment .
  L'AJUNTAMENT no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’esmentada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol una altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, l'AJUNTAMENT no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
  Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts de la web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta web proporcionats pels propis usuaris o altres tercers. L'AJUNTAMENT no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament.
 2. Enllaços externs. En cap cas l'AJUNTAMENT no assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 3. Tractament de dades personals . Els usuaris consenten el tractament de les seues dades personals amb l'abast i en els termes que s'indiquen en la nostra política de privadesa, que està disponible a la pàgina d’inici de la web, i queda així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d'exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació i rectificació de la seua informació personal, així com el d'oposició al seu tractament .
 4. Propietat intel·lectual i drets d’autor.Sens perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l'AJUNTAMENT, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que preveu la Llei de propietat intel·lectual vigent. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'AJUNTAMENT o, si escau, dels tercers que ostenten els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta web i fins i tot imprimir- los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d'aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permeten l'accés a aquesta web o servei però que no realitzen reproducció dels seus continguts i serveis.
 5. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d'ús fos declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o a aquella part que així hagi set declarada, i subsistiran les condicions en tota la resta i es tendrà aquesta disposició, o la part afectada, per no posada.
 6. Acceptació. L'accés a la web i la seua utilització impliquen necessàriament que acceptau expressament totes i cadascuna de les presents condicions d’ús.
 7. Llei i jurisdicció aplicables. Aquesta web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seua utilització o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals d’Eivissa, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tenguessin.
  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia adreçada als consumidors, i s’hi pot accedir mitjançant l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Versió 1.0 – febrer 2018